Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si online kurz koupíte. Prosím, přečtěte si je pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním kurzu. Kontakty naleznete níže v článku 1. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak se vyhnout případným nejasnostem v budoucnosti. Tím, že kliknete na tlačítko „Koupit online kurz“, mi dáváte signál, že jste obchodní podmínky viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký obchodní podmínky popisují.

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena a Způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a Ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Vyloučení odpovědnosti
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb (online kurzů) prodávajícího, kterým je fyzická osoba

kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také pořadatele) a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.bakerinha.online.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webových stránkách prodávajícího bakerinha.online. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním závazné objednávky zákazníkem prostřednictvím objednávkových formulářů na výše uvedené webové stránce. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt / službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt / službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt / službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.6. Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.7. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající zákazníkovi vystaví v souvislosti s platbami prováděnými na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením emailu, na který chce doručit údaje pro přístup k zakoupenému elektronickému produktu, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu / služby.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů a programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prodává (online produkty a programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2 Zaplacením objednávky kupující souhlasí s dodáním přístupových údajů do své emailové schránky ve lhůtě do 3 dnů od obdržení platby, pokud u kurzu není uveden pozdější termín zahájení. Odstoupení od smlouvy je možné pouze tehdy, dokud jste neobdrželi do svého emailu v objednávce údaje s přístupem ke svému digitálnímu produktu(kurzu). Jakmile jsou Vám po úspěšném zaplacení objednávky doručeny na emailovou adresu přístupové údaje, není již možné odstoupit od kupní smlouvy, jelikož Vám byl zpřístupněn digitální obsah, který jste si objednali.

6.3. Rozhodnete-li se pro odstoupení v lhůtě před dodáním přístupových údajů, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Bez zbytečného odkladu zašlete svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzor pro odstoupení od smlouvy (vyplňte následující údaje a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*)

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Číslo bankovního účtu spotřebitele/spotřebitelů, na které mají být vráceny peníze (*)

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum(*)

(*) = povinné údaje (nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte)

Odešlete vyplněné údaje emailem na info@bakerinha.online spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@bakerinha.online, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do jednoho týdne od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@bakerinha.online. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy, může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou námi zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich použití v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti. Kupující bere na vědomí, že obsah kurzu je určen pro soukromé účely účastníka kurzu a jeho rodinných příslušníků a nebude dále šířen dalším osobám bez souhlasu prodávajícího.

8.2. Vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a prodávající ani autoři online kurzů za ně nenesou žádnou zodpovědnost. Prodávající a autoři online kurzů také nejsou zodpovědní za vaše rozhodnutí, ani za akce založené na informacích a doporučeních v online kurzech.

8.3. Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch a rozvoj závisí nejen na znalostech získaných v online kurzech, ale také na faktorech, které prodávající a autoři kurzů nemůžou ovlivnit, jako jsou např. vaše dovednosti, možnosti, fyzické schopnosti a omezení, zdravotní stav apod.

8.4. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom vás rádi upozornili, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně ve vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.

8.5. Rádi bychom vás upozornili, že informace obsažené v našich online produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

8.6. Prodávající ani autoři online kurzů nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli fyzickou, psychickou, materiální, finanční škodu či jinou újmu způsobenou využitím informací v online kurzech.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.3.

Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající. Stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@bakerinha.online.

Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Spotřebitele jsou popsané v tomto samostatném dokumentu.

Veškerá vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 22. srpna 2022.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Zavřít
Copyright © 2021 LEMON & LIMES.
Made with by Loft.Ocean. All rights reserved.
Zavřít